راه اندازی سایت جدید

سایت جدید انجمن مکانیک ایران در پانزدهم شهریورماه ۱۳۹۹ راه اندازی گردید.